Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Van Ont-zorg B.V. KvK nr. 59584998. Gevestigd te (5627BS) Eindhoven aan de Industrieweg 3.

1. ALGEMEEN
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en aanbiedingen tussen Ont-zorg en opdrachtgever. Partijen kunnen enkel schriftelijk afwijken van deze algemene voorwaarden.
1.2. Opdrachtgever is de consument, niet handelende in uitoefening van zijn beroep of bedrijf die producten of diensten afneemt van Ont-zorg.
1.3. Indien een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Opdrachtgever en Ont-zorg zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling op te stellen die zoveel mogelijk bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling aansluit.

2. OFFERTES
2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Ont-zorg zijn geheel vrijblijvend.
2.2. Tenzij schriftelijk anders aangegeven is de gestanddoeningstermijn van aanbiedingen 30 dagen.
2.3. De offerte bevat een beschrijving van het product. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of schrijffouten in de offerte binden Ont-zorg niet.
2.4. Overal waar de actieradius van een product wordt genoemd is dat het maximale bereik. Het daadwerkelijke bereik en de snelheid is afhankelijk van het terrein, rijsnelheid, gewicht van de bestuurder en omgevingstemperatuur / weersomstandigheden. De genoemde actieradius kan enkel worden behaald onder de ideale omstandigheden (bestuurder van 50 kilo rijdt op halve snelheid op vlakke ondergrond zonder tussenstops bij een temperatuur van 25 graden zonder extra accessoires en opties).

3. OVEREENKOMST
3.1. De overeenkomst tussen Ont-zorg en opdrachtgever komt tot stand door aanbod en aanvaarding.
3.2. Door opdrachtgever ondertekende offertes en telefonische bestellingen zijn bindend. De opdracht worden middels een schriftelijke bevestiging van Ont-zorg van kracht.
3.3. Ont-zorg heeft het recht een koopovereenkomst binnen 14 dagen te annuleren indien er gegronde redenen zijn om de overeenkomst niet aan te gaan.
3.4. Door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht die hogere kosten met zich meebrengen worden in rekening gebracht.
3.5. Bij koop buiten de verkoopruimte is opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen middels een schriftelijke verklaring aan Ont-zorg de overeenkomst te herroepen. Hiertoe dient opdrachtgever het formulier in te vullen op www.scootmobielspecialist.nl/retour/.
3.6. Tijdens de bedenktijd zal opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of opdrachtgever het product wenst te behouden. Indien opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht dient opdrachtgever de producten voor eigen rekening en risico in originele verpakking te retourneren aan Ont-zorg.
3.7. Ont-zorg betaalt binnen 30 dagen na ontvangst van de retour gezonden producten het aankoopbedrag terug. Ont-zorg is gerechtigd om op dit bedrag de volgende kosten in te houden: kosten voor het ophalen van het product € 100,- en een bedrag ter hoogte van de waardevermindering van het product.
3.8. Indien Ont-zorg constateert dat het geretourneerde product verder is gebruikt dan noodzakelijk om de eigenschappen van het product te testen, is Ont-zorg gerechtigd het product niet in ontvangst te nemen. De betalingsverplichting van opdrachtgever blijft in dat geval onverlet.
3.9. De volgende producten kunnen niet worden geannuleerd of herroepen: tweedehands producten, op maat gemaakte producten, showroommodellen, en / of anderszins gebruikte producten.
3.10. In alle gevallen dat opdrachtgever geen recht heeft een opdracht te herroepen of annuleren kan Ont-zorg – indien het de annulering toch accepteert – een bedrag tot 75% van het aankoopbedrag in rekening brengen.

4. LEVERING
4.1. Levering geschiedt doordat opdrachtgever het product afhaalt op het adres van Ont-zorg of door levering door Ont-zorg van het product aan het door opdrachtgever opgegeven afleveradres binnen Nederland.
4.2. Indien overeengekomen is dat Ont-zorg producten aflevert dient opdrachtgever op de overeengekomen plaats en tijd aanwezig te zijn. Om een correcte en vlotte aflevering te laten plaatsvinden, dient de plaats waar de aflevering geschiedt bereikbaar en toegankelijk te zijn.
4.3. Indien bij aflevering blijkt dat opdrachtgever niet aanwezig is, of de levering kan niet plaatsvinden vanwege een reden die is toe te rekenen aan opdrachtgever, behoudt Ont-zorg zich het recht voor om producten niet te leveren. Opdrachtgever kan in dat geval een nieuwe aflevering overeen komen waarbij Ont-zorg voorrijkosten en arbeidstijd in rekening brengt.
4.4. Werkzaamheden van Ont-zorg op adres van opdrachtgever vinden plaats tijdens gebruikelijke kantooruren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.5. Overeengekomen levertermijnen gelden bij benadering. De gebruikelijke levertijd voor scootmobielen is 21 dagen.
4.6. Behoudens grove schuld aan de zijde van de Ont-zorg geeft overschrijding van de levertijd geen recht op (gehele of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van de gebruikelijke levertijd wordt Ont-zorg een nadere termijn gegund om te leveren die minimaal gelijk is aan de oorspronkelijke levertijd. Vertraging in de levertijden aan de zijde van de fabrikant kunnen Ont-zorg niet toegerekend worden.
4.7. Indien opdrachtgever enige verplichting uit de aangegane overeenkomst niet nakomt behoudt Ont-zorg zich het recht voor om al haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen opdrachtgever aan Ont-zorg verschuldigd is wordt terstond opeisbaar en Ont-zorg behoudt zich tevens het recht voor om extra gemaakte kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever.
4.8. Tijdens levering wordt opdrachtgever in de gelegenheid gesteld om het product te controleren. Geconstateerde beschadigingen aan het product dient opdrachtgever direct bij aflevering op de factuur te melden. Zonder tijdig bericht wordt opdrachtgever geacht de producten zonder vervoersschade te hebben ontvangen.

5. RISICO
5.1. Het risico van verlies en/of beschadiging van de producten gaat over op opdrachtgever na levering daarvan.
5.2. Buiten de herroepingstermijn zoals genoemd in artikel 3.5 neemt Ont-zorg geen producten terug. Ont-zorg is ook niet gehouden producten terug te nemen omdat opdrachtgever ongeschikt blijkt te zijn voor gebruik daarvan.

6. DE BETALING
6.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever te geschieden vóór of bij aflevering van het product en/of het verrichten van de dienst, zonder enige aftrek of verrekening aan de zijde van opdrachtgever.
6.2. Ont-zorg is gerechtigd zijn verplichtingen, waaronder mede verstaan garantieverplichtingen, jegens opdrachtgever op te schorten zolang opdrachtgever niet aan al zijn (financiële) verplichtingen jegens Ont-zorg volledig heeft voldaan.
6.3. Ont-zorg heeft te allen tijden het recht een aanbetaling, directe betaling dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.
6.4. Ont-zorg behoudt zich het recht voor uitstaande vorderingen te verrekenen met eventuele vorderingen van opdrachtgever op Ont-zorg.
6.5. Reclames van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien opdrachtgever de factuur geheel of ten dele onbetaald laat, is Ont-zorg niet gehouden reclames in behandeling te nemen. Verrekening door de opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Ont-zorg niet toegestaan.
6.6. Indien opdrachtgever bij een (af)betalingsregeling slechts één termijn niet tijdig betaald, vervalt per direct de (af)betalingsregeling en wordt het volledige restant-bedrag opeisbaar.
6.7. Bij nalatigheid van opdrachtgever tot tijdige en/of volledige betaling, is Ont-zorg gerechtigd opdrachtgever schriftelijk in gebreke te stellen waarna opdrachtgever bij voortdurende nalatigheid naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente gehouden is tot betaling van de buitengerechtelijke kosten welke op dat moment maximaal ingevolge het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten gevorderd kunnen worden.
6.8. Het is bij contante betalingen niet mogelijk te betalen met biljetten van EUR 200,- of EUR 500,-.

7. RECLAMES EN GARANTIE
7.1. Opdrachtgever dient reclames binnen veertien dagen nadat opdrachtgever de reclame redelijkerwijs had kunnen ontdekken te melden aan Ont-zorg.
7.2. Nieuwe ongebruikte scootmobielen hebben, afhankelijk van het merk en model, een garantieperiode van één, twee of maximaal drie jaar met een beperking van 9.000 km (totaal in 3 jaar). Onder garantie vallen storingen en gebreken die niet zijn veroorzaakt of te wijten aan foutief gebruik, onachtzaamheid of normale slijtage van het product.
7.3. De garantietermijn voor gebruikte producten (tweedehands, demomodellen, etc.) is drie maanden.
7.4. Opdrachtgever heeft op accessoires en aan slijtage onderhevige onderdelen zoals accu’s, banden, verlichting, bekleding en koolborstels voor fabrieksfouten een garantieperiode van 6 maanden.
7.5. Uitgesloten van garantie zijn storingen of gebreken als gevolg van foutief / onjuist of onzorgvuldig gebruik, niet in acht nemen van de bedienings- en onderhoudsvoorschriften, normale slijtage, anders dan normaal gebruik en montage/installatie of reparatie door derden.
7.6. Opdrachtgever heeft op nieuwe ongebruikte accu’s een garantieperiode van zes maanden en op gebruikte accu’s drie maanden garantie.
7.7. Garantie op het tweede en derde jaar wordt alleen gewaarborgd indien er tijdig onderhoud is gepleegd. De onderhoudsbeurt dient jaarlijks (steeds binnen één jaar na de aanschafdatum) te zijn uitgevoerd of eerder indien de scootmobiel intensief wordt gebruikt. Er is sprake van intensief gebruik indien de scootmobiel meer dan 3.000 km per jaar rijdt. Het onderhoud dient in dat geval steeds voor 3.000 of 6.000 km plaats te vinden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van een onderhoudsbeurt bij de klantenservice van Ont-zorg.
7.8. Schade aan de voorvork, voorbumper, mandsteun, d-frame en/of hoofdframe wordt altijd gezien als schade ten gevolge van een ongeluk (botsing) en reparatie valt niet onder de garantie.
7.9. Indien Ont-zorg de garantieaanspraak heeft erkend worden er geen arbeidsloon en onderdelen in rekening gebracht. Voorrijkosten worden altijd berekend.
7.10. Indien een gebrek is aangetoond heeft de Ont-zorg de keus het product te herstellen, te vervangen of een korting aan te bieden. Reclames worden binnen een redelijke termijn afgehandeld.
7.11. Reclames van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. Indien opdrachtgever de factuur geheel of ten dele onbetaald laat, is Ont-zorg niet gehouden reclames in behandeling te nemen.
7.12. Garantie is niet overdraagbaar.
7.13. Garantie kan in het eerste jaar alleen doorgeven worden indien de overnemende partij een afspraak maakt met Ont-zorg met als doel de scootmobiel af te stellen, uitleg te geven en een proefrit te maken.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1. Opdrachtgever is gehouden het product te gebruiken volgens de daarbij geleverde handleiding(en). Ont-zorg is niet aansprakelijk voor schade aan het product als gevolg van het niet-naleven van de gebruiksaanwijzingen.
8.2. Ont-zorg is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade aan de zijde van opdrachtgever tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Ont-zorg. Ont-zorg aanvaardt eveneens geen aansprakelijkheid voor schade die opdrachtgever toebrengt aan derden.
8.3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van de verplichtte WA-verzekering.
8.4. Ont-zorg kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gegeven adviezen zoals belastingaftrek, persoonsgebonden budget en/of overige WMO bepalingen.
8.5. De totale aansprakelijkheid van Ont-zorg wegens toerekenbare tekortkomingen en/of gebreken is te alle tijden beperkt tot het factuurbedrag, dan wel het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

9. REPARATIES EN ONDERHOUDSBEURTEN
9.1. Ont-zorg geeft drie maanden garantie op reparaties van producten die opdrachtgever rechtstreeks bij Ont-zorg heeft afgenomen. Op reparaties van producten die de klant niet rechtstreeks bij Ont-zorg heeft afgenomen geeft Ont-zorg slechts drie maanden garantie op de vervangen onderdelen.
9.2. Ont-zorg geeft geen garantie op onderhoudsbeurten en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan ná het uitvoeren daarvan.
9.3. Vervangen materialen worden alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld indien opdrachtgever dit uitdrukkelijk wenst en te kennen geeft. In het andere geval wordt Ont-zorg eigenaar van deze materialen zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1. Eigendom van geleverde producten gaat pas over op de opdrachtgever nadat opdrachtgever zonder enige inhouding of verrekening aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Ont-zorg heeft voldaan.
10.2. Producten mogen door de opdrachtgever niet tot onderpand worden gegeven of tot zekerheid strekken van een vordering aan derden. Ont-zorg behoudt zich het recht voor de geleverde producten terug te nemen bij een betalingsachterstand van ten hoogste twee maanden / termijnen.

11. OVERMACHT
11.1. Indien er sprake is van overmacht heeft Ont-zorg het recht om haar verplichtingen op te schorten. Er is sprake van overmacht indien naleving van de overeenkomst wordt gehinderd door een buiten de wil van Ont-zorg onafhankelijke omstandigheid zoals oorlog, terrorisme, oproer, staking, brand, pandemie en/of andere ernstige verstoringen.

12. SLOT
12.1. Nederlands recht is van toepassing. Bij eventuele gerechtelijke procedures is de rechtbank gevestigd in de vestigingsplaats van Ont-zorg bevoegd om van het geschil kennis te nemen.